दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयतात् / दालयताद् / दालयतु / दलतात् / दलताद् / दलतु / दलयतात् / दलयताद् / दलयतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयताम् / दलताम् / दलयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयन्तु / दलन्तु / दलयन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयतात् / दालयताद् / दालय / दलतात् / दलताद् / दल / दलयतात् / दलयताद् / दलय
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयतम् / दलतम् / दलयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयत / दलत / दलयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयानि / दलानि / दलयानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयाव / दलाव / दलयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयाम / दलाम / दलयाम


अन्याः