दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः आत्मने पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयताम् / दलताम् / दलयताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयेताम् / दलेताम् / दलयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयन्ताम् / दलन्ताम् / दलयन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयस्व / दलस्व / दलयस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयेथाम् / दलेथाम् / दलयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयध्वम् / दलध्वम् / दलयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयै / दलै / दलयै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयावहै / दलावहै / दलयावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयामहै / दलामहै / दलयामहै