दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयति / दलति / दलयति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयतः / दलतः / दलयतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयन्ति / दलन्ति / दलयन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयसि / दलसि / दलयसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयथः / दलथः / दलयथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयथ / दलथ / दलयथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालयामि / दलामि / दलयामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयावः / दलावः / दलयावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयामः / दलामः / दलयामः


अन्याः