दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः आत्मने पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
दालयते / दलते / दलयते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
दालयेते / दलेते / दलयेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
दालयन्ते / दलन्ते / दलयन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
दालयसे / दलसे / दलयसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
दालयेथे / दलेथे / दलयेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
दालयध्वे / दलध्वे / दलयध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
दालये / दले / दलये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
दालयावहे / दलावहे / दलयावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
दालयामहे / दलामहे / दलयामहे