दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदालयत् / अदालयद् / अदलत् / अदलद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदालयताम् / अदलताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदालयन् / अदलन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदालयः / अदलः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदालयतम् / अदलतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदालयत / अदलत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदालयम् / अदलम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदालयाव / अदलाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदालयाम / अदलाम


अन्याः