दल् धातुरूपाणि - द॑लँ॑ विदारणे मित् इति भोजः १९२९ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदालयत / अदलत / अदलयत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदालयेताम् / अदलेताम् / अदलयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदालयन्त / अदलन्त / अदलयन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदालयथाः / अदलथाः / अदलयथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदालयेथाम् / अदलेथाम् / अदलयेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदालयध्वम् / अदलध्वम् / अदलयध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदालये / अदले / अदलये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदालयावहि / अदलावहि / अदलयावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदालयामहि / अदलामहि / अदलयामहि