दरिद्रा धातुरूपाणि - द॑रि॑द्रा॑ दुर्गतौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदरिद्रात् / अदरिद्राद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदरिद्रिताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदरिद्रुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदरिद्राः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदरिद्रितम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदरिद्रित
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदरिद्राम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदरिद्रिव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदरिद्रिम