दम्भ् धातुरूपाणि - द॑म्भुँ॑ दम्भने दम्भे - स्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदभ्नोत् / अदभ्नोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदभ्नुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदभ्नुवन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदभ्नोः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदभ्नुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदभ्नुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदभ्नवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदभ्नुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदभ्नुम