दंश् धातुरूपाणि - दं॒शँ॑ दशने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अदशत् / अदशद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अदशताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अदशन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अदशः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अदशतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अदशत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अदशम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अदशाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अदशाम