त्रन्द् धातुरूपाणि - त्र॑दिँ॑ चेष्टायाम् - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
त्रन्दतात् / त्रन्दताद् / त्रन्दतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
त्रन्दताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
त्रन्दन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
त्रन्दतात् / त्रन्दताद् / त्रन्द
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
त्रन्दतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
त्रन्दत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
त्रन्दानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
त्रन्दाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
त्रन्दाम