तॄ धातुरूपाणि - तॄ॑ प्लवनतरणयोः - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अतरत् / अतरद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अतरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अतरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अतरः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अतरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अतरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अतरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अतराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अतराम