तुद् धातुरूपाणि - तु॒दँ॒॑ व्यथने - तुदादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुदति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुदतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुदन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुदसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुदथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुदथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुदामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुदावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुदामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तोत्ता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तोत्तारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तोत्तारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तोत्तासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तोत्तास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तोत्तास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तोत्तास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तोत्तास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तोत्तास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तोत्स्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तोत्स्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तोत्स्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तोत्स्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तोत्स्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तोत्स्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तोत्स्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तोत्स्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तोत्स्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुदतात् / तुदताद् / तुदतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुदताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुदन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुदतात् / तुदताद् / तुद
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुदतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुदत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुदानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुदाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुदाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अतुदत् / अतुदद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अतुदताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अतुदन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अतुदः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अतुदतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अतुदत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अतुदम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अतुदाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अतुदाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुदेत् / तुदेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुदेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुदेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुदेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुदेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुदेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुदेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुदेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुदेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुद्यात् / तुद्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुद्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुद्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुद्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुद्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुद्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुद्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुद्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुद्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अतोत्स्यत् / अतोत्स्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अतोत्स्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अतोत्स्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अतोत्स्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अतोत्स्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अतोत्स्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अतोत्स्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अतोत्स्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अतोत्स्याम