तुद् धातुरूपाणि - तु॒दँ॒॑ व्यथने - तुदादिः - कर्तरि प्रयोगः


उभयपदी अनिट् धातुः


 

लट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुदति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुदतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुदन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुदसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुदथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुदथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुदामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुदावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुदामः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुदते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुदेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुदन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुदसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुदेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुदध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुदे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुदावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुदामहे
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तोत्ता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तोत्तारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तोत्तारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तोत्तासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तोत्तास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तोत्तास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तोत्तास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तोत्तास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तोत्तास्मः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तोत्ता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तोत्तारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तोत्तारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तोत्तासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तोत्तासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तोत्ताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तोत्ताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तोत्तास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तोत्तास्महे
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तोत्स्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तोत्स्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तोत्स्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तोत्स्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तोत्स्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तोत्स्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तोत्स्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तोत्स्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तोत्स्यामः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तोत्स्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तोत्स्येते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तोत्स्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तोत्स्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तोत्स्येथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तोत्स्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तोत्स्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तोत्स्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तोत्स्यामहे
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुदतात् / तुदताद् / तुदतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुदताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुदन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुदतात् / तुदताद् / तुद
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुदतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुदत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुदानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुदाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुदाम
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुदताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुदेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुदन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुदस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुदेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुदध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुदै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुदावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुदामहै
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अतुदत् / अतुदद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अतुदताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अतुदन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अतुदः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अतुदतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अतुदत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अतुदम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अतुदाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अतुदाम
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अतुदत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अतुदेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अतुदन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अतुदथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अतुदेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अतुदध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अतुदे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अतुदावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अतुदामहि
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुदेत् / तुदेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुदेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुदेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुदेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुदेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुदेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुदेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुदेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुदेम
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुदेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुदेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुदेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुदेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुदेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुदेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुदेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुदेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुदेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुद्यात् / तुद्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुद्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुद्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुद्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुद्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुद्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुद्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुद्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुद्यास्म
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
तुत्सीष्ट
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
तुत्सीयास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
तुत्सीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
तुत्सीष्ठाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
तुत्सीयास्थाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
तुत्सीध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
तुत्सीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
तुत्सीवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
तुत्सीमहि
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अतोत्स्यत् / अतोत्स्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अतोत्स्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अतोत्स्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अतोत्स्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अतोत्स्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अतोत्स्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अतोत्स्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अतोत्स्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अतोत्स्याम
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अतोत्स्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अतोत्स्येताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अतोत्स्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अतोत्स्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अतोत्स्येथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अतोत्स्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अतोत्स्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अतोत्स्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अतोत्स्यामहि