तड् धातुरूपाणि - त॑डँ॑ आघाते - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अताडयत् / अताडयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अताडयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अताडयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अताडयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अताडयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अताडयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अताडयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अताडयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अताडयाम


अन्याः