ज्ञा धातुरूपाणि - ज्ञा॑ नियोगे - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अज्ञापयत् / अज्ञापयद् / अज्ञपयत् / अज्ञपयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अज्ञापयताम् / अज्ञपयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अज्ञापयन् / अज्ञपयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अज्ञापयः / अज्ञपयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अज्ञापयतम् / अज्ञपयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अज्ञापयत / अज्ञपयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अज्ञापयम् / अज्ञपयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अज्ञापयाव / अज्ञपयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अज्ञापयाम / अज्ञपयाम


अन्याः