ज्ञा धातुरूपाणि - ज्ञा॑ नियोगे - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अज्ञापयत् / अज्ञापयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अज्ञापयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अज्ञापयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अज्ञापयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अज्ञापयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अज्ञापयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अज्ञापयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अज्ञापयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अज्ञापयाम


अन्याः