ज्ञप् धातुरूपाणि - ज्ञ॑पँ॑ ज्ञपँ ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ज्ञपयेत् / ज्ञपयेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ज्ञपयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ज्ञपयेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ज्ञपयेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ज्ञपयेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ज्ञपयेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ज्ञपयेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ज्ञपयेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ज्ञपयेम