ज्ञप् धातुरूपाणि - ज्ञ॑पँ॑ ज्ञपँ ज्ञानज्ञापनमारणतोषणनिशाननिशामनेषु - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अज्ञपयत् / अज्ञपयद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अज्ञपयताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अज्ञपयन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अज्ञपयः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अज्ञपयतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अज्ञपयत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अज्ञपयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अज्ञपयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अज्ञपयाम