जॄ धातुरूपाणि - जॄ॑ वयोहानौ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः आत्मने पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जारयते / जरते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जारयेते / जरेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जारयन्ते / जरन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जारयसे / जरसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जारयेथे / जरेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जारयध्वे / जरध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जारये / जरे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जारयावहे / जरावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जारयामहे / जरामहे
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जारयिता / जरिता / जरीता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जारयितारौ / जरितारौ / जरीतारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जारयितारः / जरितारः / जरीतारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जारयितासे / जरितासे / जरीतासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जारयितासाथे / जरितासाथे / जरीतासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जारयिताध्वे / जरिताध्वे / जरीताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जारयिताहे / जरिताहे / जरीताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जारयितास्वहे / जरितास्वहे / जरीतास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जारयितास्महे / जरितास्महे / जरीतास्महे
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जारयिष्यते / जरिष्यते / जरीष्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जारयिष्येते / जरिष्येयिते / जरीष्येयिते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जारयिष्यन्ते / जरिष्यन्ते / जरीष्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जारयिष्यसे / जरिष्यसे / जरीष्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जारयिष्येथे / जरिष्येयिथे / जरीष्येयिथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जारयिष्यध्वे / जरिष्यध्वे / जरीष्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जारयिष्ये / जरिष्ये / जरीष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जारयिष्यावहे / जरिष्यावहे / जरीष्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जारयिष्यामहे / जरिष्यामहे / जरीष्यामहे
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जारयताम् / जरताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जारयेताम् / जरेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जारयन्ताम् / जरन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जारयस्व / जरस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जारयेथाम् / जरेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जारयध्वम् / जरध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जारयै / जरै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जारयावहै / जरावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जारयामहै / जरामहै
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अजारयत / अजरत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अजारयेताम् / अजरेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अजारयन्त / अजरन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अजारयथाः / अजरथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अजारयेथाम् / अजरेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अजारयध्वम् / अजरध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अजारये / अजरे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अजारयावहि / अजरावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अजारयामहि / अजरामहि
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जारयेत / जरेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जारयेयाताम् / जरेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जारयेरन् / जरेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जारयेथाः / जरेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जारयेयाथाम् / जरेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जारयेध्वम् / जरेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जारयेय / जरेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जारयेवहि / जरेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जारयेमहि / जरेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जारयिषीष्ट / जरिषीयिषित / जीर्षीयिषित
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जारयिषीयास्ताम् / जरिषीयिषिषिताम् / जीर्षीयिषिषिताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जारयिषीरन् / जरिषीरन् / जीर्षीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जारयिषीष्ठाः / जरिषीयिषिथाः / जीर्षीयिषिथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जारयिषीयास्थाम् / जरिषीयिषिषिथाम् / जीर्षीयिषिषिथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जारयिषीध्वम् / जरिषीयिध्वम् / जीर्षीयिध्वम् / जारयिषीढ्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जारयिषीय / जरिषीय / जीर्षीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जारयिषीवहि / जरिषीयिवहि / जीर्षीयिवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जार्यिषीमहि / जिरिषीयिमहि / जीर्षीयिमहि
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अजारयिष्यत / अजरिष्यत / अजरीष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अजारयिष्येताम् / अजरिष्येयिताम् / अजरीष्येयिताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अजारयिष्यन्त / अजरिष्यन्त / अजरीष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अजारयिष्यथाः / अजरिष्यथाः / अजरीष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अजारयिष्येथाम् / अजरिष्येयिथाम् / अजरीष्येयिथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अजारयिष्यध्वम् / अजरिष्यध्वम् / अजरीष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अजारयिष्ये / अजरिष्ये / अजरीष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अजारयिष्यावहि / अजरिष्यावहि / अजरीष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अजारयिष्यामहि / अजरिष्यामहि / अजरीष्यामहि
 


अन्याः