जॄ धातुरूपाणि - जॄ॑ वयोहानौ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जारयेत् / जारयेद् / जरेत् / जरेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जारयेताम् / जरेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जारयेयुः / जरेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जारयेः / जरेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जारयेतम् / जरेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जारयेत / जरेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जारयेयम् / जरेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जारयेव / जरेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जारयेम / जरेम


अन्याः