जॄ धातुरूपाणि - जॄ॑ वयोहानौ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जिरयेत् / जिरयेद् / जिरेत् / जिरेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जिरयेताम् / जिरेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जिरयेयुः / जिरेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जिरयेः / जिरेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जिरयेतम् / जिरेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जिरयेत / जिरेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जिरयेयम् / जिरेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जिरयेव / जिरेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जिरयेम / जिरेम


अन्याः