जॄ धातुरूपाणि - जॄ॑ वयोहानौ - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अजारयत् / अजारयद् / अजरत् / अजरद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अजारयताम् / अजरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अजारयन् / अजरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अजारयः / अजरः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अजारयतम् / अजरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अजारयत / अजरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अजारयम् / अजरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अजारयाव / अजराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अजारयाम / अजराम


अन्याः