जस् धातुरूपाणि - ज॑सुँ॑ ताडने - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अजासयत् / अजासयद् / अजसत् / अजसद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अजासयताम् / अजसताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अजासयन् / अजसन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अजासयः / अजसः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अजासयतम् / अजसतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अजासयत / अजसत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अजासयम् / अजसम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अजासयाव / अजसाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अजासयाम / अजसाम


अन्याः