जन् धातुरूपाणि - ज॑नँ॑ जनने मित् १९३७ - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जजायात् / जजायाद् / जजन्यात् / जजन्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जजायाताम् / जजन्याताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जजायुः / जजन्युः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जजायाः / जजन्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जजायातम् / जजन्यातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जजायात / जजन्यात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जजायाम् / जजन्याम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जजायाव / जजन्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जजायाम / जजन्याम