जन् धातुरूपाणि - ज॑नँ॑ जनने मित् १९३७ - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जजातात् / जजाताद् / जजन्तु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जजाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जज्ञतु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जजातात् / जजाताद् / जजाहि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जजातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जजात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जजनानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जजनाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जजनाम