जन् धातुरूपाणि - ज॑नँ॑ जनने मित् १९३७ - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अजजन्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अजजाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अजज्ञुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अजजन्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अजजातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अजजात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अजजनम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अजजन्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अजजन्म