जन् धातुरूपाणि - ज॑नँ॑ जनने मित् १९३७ - जुहोत्यादिः - कर्तरि प्रयोगः आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
जायात् / जायाद् / जन्यात् / जन्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
जायास्ताम् / जन्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
जायासुः / जन्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
जायाः / जन्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
जायास्तम् / जन्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
जायास्त / जन्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
जायासम् / जन्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
जायास्व / जन्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
जायास्म / जन्यास्म