जक्ष् धातुरूपाणि - ज॑क्षँ॑ भक्ष्यहसनयोः - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अजक्षत् / अजक्षद् / अजक्षीत् / अजक्षीद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अजक्षिताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अजक्षुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अजक्षः / अजक्षीः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अजक्षितम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अजक्षित
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अजक्षम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अजक्षिव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अजक्षिम