चि धातुरूपाणि - चि॑ भाषार्थः च - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
चाययेत् / चाययेद् / चयेत् / चयेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
चाययेताम् / चयेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
चाययेयुः / चयेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
चाययेः / चयेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
चाययेतम् / चयेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
चाययेत / चयेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
चाययेयम् / चयेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
चाययेव / चयेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
चाययेम / चयेम


अन्याः