चि धातुरूपाणि - चि॑ञ् चयने - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
चययेत् / चययेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
चययेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
चययेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
चययेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
चययेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
चययेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
चययेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
चययेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
चययेम


अन्याः