चि धातुरूपाणि - चि॑ञ् चयने - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
चपयेत् / चपयेद् / चययेत् / चययेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
चपयेताम् / चययेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
चपयेयुः / चययेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
चपयेः / चययेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
चपयेतम् / चययेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
चपयेत / चययेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
चपयेयम् / चययेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
चपयेव / चययेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
चपयेम / चययेम


अन्याः