कित् धातुरूपाणि - कि॑तँ॑ निवासे रोगापनयने च - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
केतति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
केततः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
केतन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
केतसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
केतथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
केतथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
केतामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
केतावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
केतामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
केततात् / केतताद् / केततु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
केतताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
केतन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
केततात् / केतताद् / केत
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
केततम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
केतत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
केतानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
केताव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
केताम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकेतत् / अकेतद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकेतताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकेतन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकेतः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकेततम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकेतत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकेतम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकेताव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकेताम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
केतेत् / केतेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
केतेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
केतेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
केतेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
केतेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
केतेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
केतेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
केतेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
केतेम
 


अन्याः