चम् धातुरूपाणि - च॑मुँ॑ भक्षणे न मित् १९५१ - स्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अचम्नोत् / अचम्नोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अचम्नुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अचम्नुवन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अचम्नोः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अचम्नुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अचम्नुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अचम्नवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अचम्नुव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अचम्नुम


अन्याः