चकास् धातुरूपाणि - च॑का॑सृँ॑ दीप्तौ - अदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अचकात् / अचकाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अचकास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अचकासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अचकाः / अचकात् / अचकाद्
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अचकास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अचकास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अचकासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अचकास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अचकास्म