ग्रस् धातुरूपाणि - ग्र॑सँ॑ ग्रहणे - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
ग्रासयेत् / ग्रासयेद् / ग्रसेत् / ग्रसेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
ग्रासयेताम् / ग्रसेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
ग्रासयेयुः / ग्रसेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
ग्रासयेः / ग्रसेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
ग्रासयेतम् / ग्रसेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
ग्रासयेत / ग्रसेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
ग्रासयेयम् / ग्रसेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
ग्रासयेव / ग्रसेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
ग्रासयेम / ग्रसेम