गॄ धातुरूपाणि - गॄ॑ निगरणे - तुदादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगिलत् / अगिलद् / अगिरत् / अगिरद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगिलताम् / अगिरताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगिरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगिलः / अगिरः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगिलतम् / अगिरतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगिलत / अगिरत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगिरम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगिलाव / अगिराव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगिलाम / अगिराम


अन्याः