गॄ धातुरूपाणि - गॄ॑ शब्दे - क्र्यादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गृणाति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गृणीतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गृणन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गृणासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गृणीथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गृणीथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गृणामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गृणीवः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गृणीमः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गरिता / गरीता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गरितारौ / गरीतारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गरितारः / गरीतारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गरितासि / गरीतासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गरितास्थः / गरीतास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गरितास्थ / गरीतास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गरितास्मि / गरीतास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गरितास्वः / गरीतास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गरितास्मः / गरीतास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गरिष्यति / गरीष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गरिष्यतः / गरीष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गरिष्यन्ति / गरीष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गरिष्यसि / गरीष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गरिष्यथः / गरीष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गरिष्यथ / गरीष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गरिष्यामि / गरीष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गरिष्यावः / गरीष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गरिष्यामः / गरीष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गृणीतात् / गृणीताद् / गृणातु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गृणीताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गृणन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गृणीतात् / गृणीताद् / गृणीहि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गृणीतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गृणीत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गृणानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गृणाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गृणाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगृणात् / अगृणाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगृणीताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगृणन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगृणाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगृणीतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगृणीत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगृणाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगृणीव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगृणीम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गृणीयात् / गृणीयाद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गृणीयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गृणीयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गृणीयाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गृणीयातम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गृणीयात
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गृणीयाम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गृणीयाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गृणीयाम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गीर्यात् / गीर्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गीर्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गीर्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गीर्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गीर्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गीर्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गीर्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गीर्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गीर्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगरिष्यत् / अगरिष्यद् / अगरीष्यत् / अगरीष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगरिष्यताम् / अगरीष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगरिष्यन् / अगरीष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगरिष्यः / अगरीष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगरिष्यतम् / अगरीष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगरिष्यत / अगरीष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगरिष्यम् / अगरीष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगरिष्याव / अगरीष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगरिष्याम / अगरीष्याम
 


अन्याः