गॄ धातुरूपाणि - गॄ॑ शब्दे - क्र्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लृट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गरिष्यति / गरीष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गरिष्यतः / गरीष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गरिष्यन्ति / गरीष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गरिष्यसि / गरीष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गरिष्यथः / गरीष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गरिष्यथ / गरीष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गरिष्यामि / गरीष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गरिष्यावः / गरीष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गरिष्यामः / गरीष्यामः


अन्याः