गॄ धातुरूपाणि - गॄ॑ शब्दे - क्र्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लृङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगरिष्यत् / अगरिष्यद् / अगरीष्यत् / अगरीष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगरिष्यताम् / अगरीष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगरिष्यन् / अगरीष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगरिष्यः / अगरीष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगरिष्यतम् / अगरीष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगरिष्यत / अगरीष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगरिष्यम् / अगरीष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगरिष्याव / अगरीष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगरिष्याम / अगरीष्याम


अन्याः