गॄ धातुरूपाणि - गॄ॑ शब्दे - क्र्यादिः - कर्तरि प्रयोगः लुट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गरिता / गरीता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गरितारौ / गरीतारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गरितारः / गरीतारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गरितासि / गरीतासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गरितास्थः / गरीतास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गरितास्थ / गरीतास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गरितास्मि / गरीतास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गरितास्वः / गरीतास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गरितास्मः / गरीतास्मः


अन्याः