गुप् धातुरूपाणि - गु॑पूँ॑ रक्षणे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगोपायत् / अगोपायद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगोपायताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगोपायन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगोपायः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगोपायतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगोपायत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगोपायम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगोपायाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगोपायाम


अन्याः