गुप् धातुरूपाणि - गु॑पँ॑ भाषार्थः - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयेत / गोपेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयेयाताम् / गोपेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयेरन् / गोपेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयेथाः / गोपेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयेयाथाम् / गोपेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयेध्वम् / गोपेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयेय / गोपेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयेवहि / गोपेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयेमहि / गोपेमहि


अन्याः