गुप् धातुरूपाणि - गु॑पँ॑ भाषार्थः - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयतात् / गोपयताद् / गोपयतु / गोपतात् / गोपताद् / गोपतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयताम् / गोपताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयन्तु / गोपन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयतात् / गोपयताद् / गोपय / गोपतात् / गोपताद् / गोप
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयतम् / गोपतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयत / गोपत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयानि / गोपानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयाव / गोपाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयाम / गोपाम


अन्याः