गुप् धातुरूपाणि - गु॑पँ॑ भाषार्थः - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयति / गोपति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयतः / गोपतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयन्ति / गोपन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयसि / गोपसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयथः / गोपथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयथ / गोपथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयामि / गोपामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयावः / गोपावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयामः / गोपामः


अन्याः