गुप् धातुरूपाणि - गु॑पँ॑ भाषार्थः - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगोपयत् / अगोपयद् / अगोपत् / अगोपद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगोपयताम् / अगोपताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगोपयन् / अगोपन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगोपयः / अगोपः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगोपयतम् / अगोपतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगोपयत / अगोपत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगोपयम् / अगोपम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगोपयाव / अगोपाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगोपयाम / अगोपाम


अन्याः