गुप् धातुरूपाणि - गु॑पँ॑ भाषार्थः - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः


उभयपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयति / गोपति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयतः / गोपतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयन्ति / गोपन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयसि / गोपसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयथः / गोपथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयथ / गोपथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयामि / गोपामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयावः / गोपावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयामः / गोपामः
 

लट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयते / गोपते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयेते / गोपेते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयन्ते / गोपन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयसे / गोपसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयेथे / गोपेथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयध्वे / गोपध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपये / गोपे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयावहे / गोपावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयामहे / गोपामहे
 

लुट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयिता / गोपिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयितारौ / गोपितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयितारः / गोपितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयितासि / गोपितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयितास्थः / गोपितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयितास्थ / गोपितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयितास्मि / गोपितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयितास्वः / गोपितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयितास्मः / गोपितास्मः
 

लुट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयिता / गोपिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयितारौ / गोपितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयितारः / गोपितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयितासे / गोपितासे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयितासाथे / गोपितासाथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयिताध्वे / गोपिताध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयिताहे / गोपिताहे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयितास्वहे / गोपितास्वहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयितास्महे / गोपितास्महे
 

लृट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयिष्यति / गोपिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयिष्यतः / गोपिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयिष्यन्ति / गोपिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयिष्यसि / गोपिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयिष्यथः / गोपिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयिष्यथ / गोपिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयिष्यामि / गोपिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयिष्यावः / गोपिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयिष्यामः / गोपिष्यामः
 

लृट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयिष्यते / गोपिष्यते
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयिष्येते / गोपिष्येयिते
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयिष्यन्ते / गोपिष्यन्ते
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयिष्यसे / गोपिष्यसे
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयिष्येथे / गोपिष्येयिथे
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयिष्यध्वे / गोपिष्यध्वे
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयिष्ये / गोपिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयिष्यावहे / गोपिष्यावहे
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयिष्यामहे / गोपिष्यामहे
 

लोट् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयतात् / गोपयताद् / गोपयतु / गोपतात् / गोपताद् / गोपतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयताम् / गोपताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयन्तु / गोपन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयतात् / गोपयताद् / गोपय / गोपतात् / गोपताद् / गोप
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयतम् / गोपतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयत / गोपत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयानि / गोपानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयाव / गोपाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयाम / गोपाम
 

लोट् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयताम् / गोपताम्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयेताम् / गोपेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयन्ताम् / गोपन्ताम्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयस्व / गोपस्व
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयेथाम् / गोपेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयध्वम् / गोपध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयै / गोपै
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयावहै / गोपावहै
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयामहै / गोपामहै
 

लङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगोपयत् / अगोपयद् / अगोपत् / अगोपद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगोपयताम् / अगोपताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगोपयन् / अगोपन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगोपयः / अगोपः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगोपयतम् / अगोपतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगोपयत / अगोपत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगोपयम् / अगोपम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगोपयाव / अगोपाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगोपयाम / अगोपाम
 

लङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगोपयत / अगोपत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगोपयेताम् / अगोपेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगोपयन्त / अगोपन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगोपयथाः / अगोपथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगोपयेथाम् / अगोपेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगोपयध्वम् / अगोपध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगोपये / अगोपे
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगोपयावहि / अगोपावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगोपयामहि / अगोपामहि
 

विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयेत् / गोपयेद् / गोपेत् / गोपेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयेताम् / गोपेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयेयुः / गोपेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयेः / गोपेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयेतम् / गोपेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयेत / गोपेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयेयम् / गोपेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयेव / गोपेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयेम / गोपेम
 

विधिलिङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयेत / गोपेत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयेयाताम् / गोपेयाताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयेरन् / गोपेरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयेथाः / गोपेथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयेयाथाम् / गोपेयाथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयेध्वम् / गोपेध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयेय / गोपेय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयेवहि / गोपेवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोपयेमहि / गोपेमहि
 

आशीर्लिङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोप्यात् / गोप्याद् / गुप्यासिषित् / गुप्यासिषिद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोप्यास्ताम् / गुप्यासिषिताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोप्यासुः / गुप्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोप्याः / गुप्यासिः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोप्यास्तम् / गुप्यासिषितम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोप्यास्त / गुप्यासिषित
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोप्यासम् / गुप्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोप्यास्व / गुप्यासिव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोप्यास्म / गुप्यासिम
 

आशीर्लिङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
गोपयिषीष्ट / गोपिषीयिषित
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
गोपयिषीयास्ताम् / गोपिषीयिषिषिताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
गोपयिषीरन् / गोपिषीरन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
गोपयिषीष्ठाः / गोपिषीयिषिथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
गोपयिषीयास्थाम् / गोपिषीयिषिषिथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
गोपयिषीध्वम् / गोपिषीयिध्वम् / गोपयिषीढ्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
गोपयिषीय / गोपिषीय
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
गोपयिषीवहि / गोपिषीयिवहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
गोप्यिषीमहि / गुपिषीयिमहि
 

लृङ् लकारः परस्मै पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगोपयिष्यत् / अगोपयिष्यद् / अगोपिष्यत् / अगोपिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगोपयिष्यताम् / अगोपिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगोपयिष्यन् / अगोपिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगोपयिष्यः / अगोपिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगोपयिष्यतम् / अगोपिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगोपयिष्यत / अगोपिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगोपयिष्यम् / अगोपिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगोपयिष्याव / अगोपिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगोपयिष्याम / अगोपिष्याम
 

लृङ् लकारः आत्मने पदम्

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अगोपयिष्यत / अगोपिष्यत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अगोपयिष्येताम् / अगोपिष्येयिताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अगोपयिष्यन्त / अगोपिष्यन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अगोपयिष्यथाः / अगोपिष्यथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अगोपयिष्येथाम् / अगोपिष्येयिथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अगोपयिष्यध्वम् / अगोपिष्यध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अगोपयिष्ये / अगोपिष्ये
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अगोपयिष्यावहि / अगोपिष्यावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अगोपयिष्यामहि / अगोपिष्यामहि
 


अन्याः