कृ धातुरूपाणि - डुकृ॒ञ् करणे - तनादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकरोत् / अकरोद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकुरुताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकुर्वन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकरोः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकुरुतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकुरुत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकरवम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकुर्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकुर्म


अन्याः