कृ धातुरूपाणि - कृ॒ञ् करणे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लट् लकारः परस्मै पदम्


उभयपदी अनिट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
करति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
करतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
करन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
करसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
करथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
करथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
करामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
करावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
करामः


अन्याः