कुन्ड् धातुरूपाणि - कु॑डिँ॑ अनृतभाषणे इत्यपरे - चुरादिः - कर्तरि प्रयोगः विधिलिङ् लकारः परस्मै पदम्


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कुण्डयेत् / कुण्डयेद् / कुण्डेत् / कुण्डेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कुण्डयेताम् / कुण्डेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कुण्डयेयुः / कुण्डेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कुण्डयेः / कुण्डेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कुण्डयेतम् / कुण्डेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कुण्डयेत / कुण्डेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कुण्डयेयम् / कुण्डेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कुण्डयेव / कुण्डेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कुण्डयेम / कुण्डेम


अन्याः