कुच् धातुरूपाणि - कु॑चँ॑ शब्दे तारे - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकोचत् / अकोचद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकोचताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकोचन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकोचः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकोचतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकोचत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकोचम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकोचाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकोचाम


अन्याः