कल्ल् धातुरूपाणि - क॑ल्लँ॒ अव्यक्ते शब्दे अशब्द इत्येके - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लङ् लकारः आत्मने पदम्


आत्मनेपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकल्लत
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकल्लेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकल्लन्त
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकल्लथाः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकल्लेथाम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकल्लध्वम्
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकल्ले
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकल्लावहि
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकल्लामहि