कर्ज् धातुरूपाणि - क॑र्जँ॑ व्यथने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 

लट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लुट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लोट् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

विधिलिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

आशीर्लिङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लृङ् लकारः

 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
 

लट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कर्जति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कर्जतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कर्जन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कर्जसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कर्जथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कर्जथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कर्जामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कर्जावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कर्जामः
 

लुट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कर्जिता
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कर्जितारौ
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कर्जितारः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कर्जितासि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कर्जितास्थः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कर्जितास्थ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कर्जितास्मि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कर्जितास्वः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कर्जितास्मः
 

लृट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कर्जिष्यति
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कर्जिष्यतः
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कर्जिष्यन्ति
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कर्जिष्यसि
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कर्जिष्यथः
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कर्जिष्यथ
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कर्जिष्यामि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कर्जिष्यावः
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कर्जिष्यामः
 

लोट् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्जतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कर्जताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कर्जन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्ज
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कर्जतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कर्जत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कर्जानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कर्जाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कर्जाम
 

लङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकर्जत् / अकर्जद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकर्जताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकर्जन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकर्जः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकर्जतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकर्जत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकर्जम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकर्जाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकर्जाम
 

विधिलिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कर्जेत् / कर्जेद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कर्जेताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कर्जेयुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कर्जेः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कर्जेतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कर्जेत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कर्जेयम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कर्जेव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कर्जेम
 

आशीर्लिङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कर्ज्यात् / कर्ज्याद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कर्ज्यास्ताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कर्ज्यासुः
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कर्ज्याः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कर्ज्यास्तम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कर्ज्यास्त
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कर्ज्यासम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कर्ज्यास्व
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कर्ज्यास्म
 

लृङ् लकारः

प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
अकर्जिष्यत् / अकर्जिष्यद्
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
अकर्जिष्यताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
अकर्जिष्यन्
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
अकर्जिष्यः
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
अकर्जिष्यतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
अकर्जिष्यत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
अकर्जिष्यम्
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
अकर्जिष्याव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
अकर्जिष्याम