कर्ज् धातुरूपाणि - क॑र्जँ॑ व्यथने - भ्वादिः - कर्तरि प्रयोगः लोट् लकारः परस्मै पदम्


परस्मैपदी सेट् धातुः


 
 
एकवचनम्
द्विवचनम्
बहुवचनम्
प्रथम पुरुषः
मध्यम पुरुषः
उत्तम पुरुषः
प्रथम पुरुषः  एकवचनम् प्रथम  एक
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्जतु
प्रथम पुरुषः  द्विवचनम् प्रथम  द्वि
कर्जताम्
प्रथम पुरुषः  बहुवचनम् प्रथम  बहु
कर्जन्तु
मध्यम पुरुषः  एकवचनम् मध्यम  एक
कर्जतात् / कर्जताद् / कर्ज
मध्यम पुरुषः  द्विवचनम् मध्यम  द्वि
कर्जतम्
मध्यम पुरुषः  बहुवचनम् मध्यम  बहु
कर्जत
उत्तम पुरुषः  एकवचनम् उत्तम  एक
कर्जानि
उत्तम पुरुषः  द्विवचनम् उत्तम  द्वि
कर्जाव
उत्तम पुरुषः  बहुवचनम् उत्तम  बहु
कर्जाम